BYGGA OCH BO

Bygga och bo

All samhällsplanering är i grunden en demokratisk process. Vi bor i en mycket expansiv region som både ställer oss inför utmaningar och ger oss möjligheter. Norrtälje kommun är regionens största till ytan. Vi vill utveckla hela kommunen, det är viktigt för att kunna skapa en långsiktighet in i framtiden. Vi vill fortsätta att värna strandskyddet som ger möjligheter för frilutfsliv och skyddar naturvärden men samtidigt göra det möjligt att bygga bostäder på landsbygden och i skärgården.

Vi vill planera miljösmart genom att ta in ekosystemtjänster i detaljplaneringen så att vi kan nyttja grönska för att rena vatten och luft, minska buller och skap klimatanpassade och trevliga bostadmiljöer.


 MP i Norrtälje vill:

  • att små och enkla hyresrätter för rimlig kostnad blir fler.

  • att trygghetsboenden, gärna i kombination med hyresrätter, byggs.

  • värna vikten av att kommunen själv äger mark för att kunna ställa krav på de områden som byggs och för att öppna för variationer av bebyggelse, upplåtelseformer och verksamheter.

  • att kommunen anstränger sig för att nå målen i antagen bostadsförsörjningsstrategi med fler hyresrätter.

  • att vi alltid planerar miljöer med levande grönområden där hänsyn tas till ekosystemtjänster.

  • att det ska ställas höga miljö-, energi- och klimatkrav vid både nybyggnation och renovering. Idag står byggsektorn för nästan en femtedel av Sveriges klimatpåverkan. 

  • att det byggs mer i trä. Trähus är mer klimatsmarta än betonghus. Träd binder koldioxid, medan tillverkning av betong skapar utsläpp. När råvarorna, skogen, finns lokalt bidrar vi också till fler arbetstillfällen utanför de stora städerna.

  • att det som byggs ska hålla hög kvalitet och att fler hus byggs för att enkelt kunna byggas om och anpassas, det är bra för både människa och miljö.