Landsbygd/Klimat och miljö


Vi vill göra det lätt att ha en hållbar livsstil i Norrtälje kommun. Tillsammans kan vi bygga ett samhälle som sätter mindre press på planeten. Låt oss tillsammans välja att sätta högre värde på god hälsa, storslagen natur och minnensvärda upplevelser med ett vardagspussel som är lättare att lägga utan överkonsumtion.
Det går att bygga ett samhälle som hushåller med naturens resurser och håller sig inom gränserna för vad vår enda planet har att ge - och må bättre samtidigt. 

LANDSBYGDEN

MP i Norrtälje vill:

 • Att anropsstyrd och behovsanpassad trafik ska utvecklas i glesbygden.

 • Utveckla möjligheten att använda småskaliga miljövänliga VA-lösningar på landsbygden.

 • Gynna nyproduktion av boendeformer i landsbygden i närheten till kollektivtrafik och/eller närhet till pendlarparkeringar.

 • Stimulera företagande på landsbygden.

 • Satsa på kvalitativa landsbygdsskolor.

 • Satsa på attraktiva fritidsutbud.

 • Verka för ökad lokal produktion av förnybar el och värme.

 • Stärka och utveckla kollektivtrafiken (med bland annat mobilitetslösningar, anropsstyrd trafik, samordning mellan olika trafikutförare osv.)

 • Utveckla förbindelser i skärgården.

 • Driva på utbyggnaden av gång- och cykelvägar.

 • Minska användningen av fossila bränslen och åtgärder som stöttar detta ska prioriteras.

 • Intensifiera arbetet med bredband och telefoni till alla.

 • Uppmärksamma behovet av hyresrätter för framför allt unga och äldre (äldrebostäder ska särskilt uppmärksammas).

 • Stimulera upplevelse- och turistnäringar.

 • Göra det lättare att vara företagare på landsbygden genom att främja tillväxten hos befintliga företag samt underlätta framväxt av nya företag, nya produkter, tjänster och nya affärsområden på landsbygden.

 • Driva på nya tekniska lösningar inom hemtjänst, bland annat e-hemtjänst.

 • Ge bidrag till aktiva föreningar som bidrar till ungdomsverksamhet och friskvård.

 • Gynna gemensamma samlingslokaler och idrottsanläggningar med god tillgänglighet för att garantera landsbygdens invånare tillgång till mötesplatser och ökad gemenskap.

KLIMAT OCH MILJÖ

 

MP i Norrtälje vill:

 • Att Norrtälje kommun tar sin del av ansvaret vad gäller Parisavtalets 2-graders mål. Det innebär att utsläpp av koldioxid måste minska med minst 10 procentenheter per år och att vi ska vara fossilfria år 2030.

 • Att det ska vara lätt för kommunens invånare att källsortera sitt matavfall och övrigt avfall och att matsvinnet ska halveras i all kommunal verksamhet.

 • Skapa bättra förutsättningar för dem som vill välja miljövänliga transportmedel och att gång- och cykelvägar till skolor, service och arbete ska prioriteras.

 • Fortsätta att arbeta för att ekologisk, närproducerad och vegetarisk mat ska öka inom kommunal verksamhet.

 • Att giftfria miljöer utan skadliga kemikalier ska bli verklighet och att våra barns miljöer ska prioriteras i det arbetet.

 • Öka produktionen av grön el i hela kommunen.

 • Utveckla Färsna gård som besöksgård och naturpedagogiskt centrum samt göra Färsnaskogen till ett naturreservat.

 • Att jordbruksmark inte i första hand bör användas till byggnation.

 • Fortsätta arbete efter Norrtälje klimat- och miljöprogram och uppfylla de mål som är satta.

 


Under förra mandatperioden har MP som part i Samverkansstyret:


 • Skapat nya riktlinjer för skolmaten och ökat andelen ekologiska och vegetariska måltider och köper numera enbart svenskt kött till våra kommunala verksamheter.

 • Infört ett nytt sophämtningssystem.

 • Skapat en grönstrukturstrategi för Norrtälje för att värna om viktiga grönområden i staden.

 • Antagit ett klimat- och miljöprogram för 2018-2022 med syfte att förbättra miljöarbetet inom den egna organisationen.

 • Infört anläggningsbidrag på 21 miljoner till cykelvägar på landsbygden.

 • Beslutat om ett gång- och cykelprogram.

 • Beslutat om fairtrade-märkt/Rättvisemärkta bananer och kaffe inom kommunal verksamhet.