Skola och utbildning 

En bra skola kännetecknas av engagerade lärare och skolledning som får bra förutsättningar för sitt uppdrag. Det är de som ser till att barnen blir sedda och känner sig trygga. Det är viktigt att läraren får fokusera på barn och undervisning.  Det är också lärarna och skolledningen som bäst kan avgöra vilken inriktning och vilka behov som ska prioriteras.

Vi vill ge rektorer, lärare och elever arbetsro och en bra arbetsmiljö!

Miljöpartiet i Norrtälje vill:

 • ha en skola som garantera att alla elever erbjudas likvärdig utbildning och därigenom ges möjlighet att nå kunskapsmålen i alla ämnen.

 • anställa lärarassistenter för att avlasta lärarna som i stället ska kunna ägna sig åt kärnverksamheten såsom lärarledda lektioner.

 • minska administration för lärarna och minska byråkratin mellan olika instanser.

 • ge ökad befogenhet för lärarna att bedöma vad för slags insatser som är nödvändiga.

 • främja en giftfri miljö samt öka andelen ekologiska och vegetariska måltider i skolan.

 • stärka elevhälsan.

 • värna skolorna som i dag finns på landsbygden. 

 • ha små barngrupper i förskolan och hög andel pedagogiskt utbildad personal inom grundskolan.

 • vi säger nej till  

 • sänka överskottsmålen i budgeten för att kunna ge ökade resurser till skolan.

 • att lärarna i Norrtälje kommun ska ha konkurrenskraftiga löner och under förra mandatperioden var MP drivande i lönelyftet för denna yrkeskår.

 • följa den plan som togs fram av Skolkommissionen, där forskning och profession samlades för ökat statligt ansvar för skolans finansiering och minskad skolsegregation.

 • förverkliga läsa-skriva-räkna-garantin. När en lärare ser att en elev behöver extra stöd ska eleven få det, redan i förskoleklass och lågstadiet.