Återremiss

SBU 2020 09 09
Ärende 11
Miljöpartiet yrkar återremiss på föreslagen detaljplan över Njord 1.


MOTIV.
• Hänvisning till masterplanen för Bryggårdsgärdet är inte relevant. Njord 1 ligger
avskilt från Bryggårdsgärdet med villor och Narstrands bebyggelse.
• Tidigare planer visar på en lägre exploatering och den har styrt tidigare
nybyggnader samt även ingett blivande hyresgäster/invånare en tro att så skall
kvarteret gestaltas.
• Redovisning av gatubilden från Baldersgatan begränsas till endast hur Njord 1
vänder sig mot gatan. En mer sann redovisning av helheten bör även den relativt
nya bebyggelsen på Narstrand visas. Den består av tvåvåningsbyggnader på
platta på mark.
• Miljöpartiet anser att det borde vara en självklarhet att nya byggnader anpassas i
höjd och gestaltning till omgivningen på ett rimligare sätt än vad den föreslagna
detaljplanen skulle medge.
• Plankontoret bör få i uppdrag att redovisa ett nytt förslag där hushöjder
anpassas till omgivningen på ett bättre sätt.
Mats Wedberg
Miljöpartiet de Gröna i Norrtälje kommun