Sjukvård och omsorg

Vården och omsorgen ska vara jämlik, förebyggande och ha god kvalitet med fokus på värdighet för individen.

MP vill stärka primärvården och skapa en sammanhållande vårdkedja där inga patienter riskerar att hamna mellan stolarna.

Vi blir allt fler äldre och de förebyggande insatserna måste prioriteras.

Ett exempel är ökade möjligheter till fysisk aktivitet.

Även god tandvård ska vara en självklarhet för alla oavsett förutsättningar.

Miljöpartiet vill:

 

 • Fortsätta att utveckla och förbättra Norrtäljemodellen med Tiohundra.

 • Prioritera förebyggande verksamheter, till exempel förstärkt anhörigstöd.

 • Öka antalet särskilda boenden inom alla kategorier.

 • Bygga trygghetsboende för de som är gamla och friska men i behov av socialt sammanhang och trygghet.

 • Skapa ett tryggare och långsiktigare kundval inom hemtjänsten med noggrannare kvalitetsuppföljning.

 • Skapa bättre förutsättningar för personalen med bland annat mer flexibla arbetstider och tydligare struktur för lönesättning.

 • Att hemtjänsten ska organiseras så att flera företag inte åker till samma område.

 • Att detaljstyrningen inom hemtjänsten ska minska.

 • Införa Lagen om valfrihet inom daglig verksamhet (LOV) för personer med funktionsvariationer.

 • Att sjuktalen halveras bland de offentligt anställda.

 • Låta medarbetare så långt det är möjligt få ha inflytande och vara delaktiga i sin arbetssituation. Det har visat sig att det bidrar till bättre hälsa.